OBJEDNÁNÍ SLUŽEB

OBCHODNÍ PODMÍNKY FOTOGRAFICKÝCH A VIDEO SLUŽEB

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Provozovatel služby: Ing. Petr Skopal, IČ: 73070157

OBJEDNÁNÍ SLUŽEB

Objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu poskytnutí služby klientem i dodavatelem

Objednáním se na focení/natáčení automaticky potvrzujete přijetí těchto podmínek a jejich srozumění s nimi, stejně tak s naším autorským přístupem a stylem

Rezervace svatebního termínu – Do 7 dnů od domluvy má být složen rezervační poplatek na účet č. 262 825 520 / 0300, který je nevratný. Rezervační poplatek činí 3000 Kč a je zálohovou platbou. V případě nezaplacení, může být termín nabídnut dalšímu zájemci.

Zrušení rezervace

Pokud je focení/natáčení zrušeno ze strany poskytovatele služby, je rezervační poplatek vrácen v plné výši nebo se po domluvě písemně na emailu přesouvá na náhradní termín. Pokud se na domluvené focení/natáčení klient nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit a bude požadovat jeho zrušení nebo náhradní termín, je jeho povinností oznámit telefonicky nebo e-mailem fotografovi tuto skutečnost alespoň 3 dny před focením. V případě svatebního focení/natáčení není možné termín po uhrazení rezervačního poplatku již zrušit a požadovat vrácení tohoto poplatku. Pokud bude mít klient požadavek na přesunutí termínu focení/natáčení a fotograf nebude mít tento požadovaný termín dostupný, tak je rezervační poplatek nevratný, protože nedošlo k problému na straně poskytovatele služby.

Náhradní termín

Klient bere na vědomí, že pokud bude žádat o náhradní termín, bude mu nabídnut nejbližší možný volný termín s ohledem na aktuální vytížení

Splatnost cen

Cena za vybraný balíček je splatná nejpozději v den focení/natáčení. Zaplatit můžete jak v hotovosti, stejně tak převodem na výše uvedený účet.

Cena za fotografie, videa a práce vybrané nad rámec balíčku (například retuše) je formou doplatku zaplacena převodem na účet ještě před jejich zpracováním

Nedojde-li k zaplacení ceny zvoleného foto/video balíčku či případného doplatku za doplňkové služby nad rámec balíčku, vyhrazuje si fotograf právo zakázku nepředat do doby než je řádně zaplacena

FOTOGRAFOVÁNÍ/NATÁČENÍ VIDEA

Vyhrazujeme si právo být jediným fotografem/kameramanem na svatbě. Jiný fotograf/kameraman, který se má pohybovat na svatbě je možný pouze po předchozí domluvě.

Doba focení/natáčení

Doba focení/natáčení je individuální a liší se v závislosti dle zvoleného balíčku

Úprava fotografií/videa

Pokud se nedohodneme jinak, fotografie i videa upravujeme dle svého uvážení a celkového stylu, který je patrný z fotografií a videoklipů zveřejněných na tomto webu.

Upravujeme kontrast, barvy, světlo, malé nedokonalosti pleti, jizvy. Výsledné úpravy mohou celou fotografii odlišit od originálu.

Omezení odpovědnosti a reklamace

Fotograf/kameraman není odpovědný za nedodání, sníženou kvalitu fotografií a záznamů z důvodů, které nemůže ovlivnit. Může jít například o překážky kladené ze strany svatebních hostů, špatné a nepředvídatelné natočení hostů a snoubenců k objektivu fotoapárátu/kamery. Zamezení či omezení přístupu na vhodná místa k pořízení záběru ze strany matrikářů či farářů. Příliš tmavé prostory. Nevhodné osvětlení či protisvětlo. Špatné počasí. Neestetická pozadí, vady oblečení, špatný make-up. Nedostatečnými informacemi a spoluprací ze strany například DJ. Má-li klient konkrétní požadavek na zachycení určitého předmětu, osoby či dění na svatbě, musí nás dostatečně předem o tomto požadavku informovat. Z výše uvedených důvodů nejsme odpovědní za nedodání jakéhokoliv záznamu předmětu či osoby na svatbě.

Klient bere na vědomí, že každý člověk je jiný, má svůj osobitý vzhled a estetická kvalita fotografií a videa se proto různí. Vlastní vzhled a nespokojenost s ním v žádném případě není důvodem k reklamaci díla.

V nepravděpodobných případech, které nám zabrání poskytnout objednané služby ve sjednaný termín, jsou naše odpovědnost a závazky omezené na vrácení přijaté rezervační platby. Může jít například o nemoc, zranění, silniční nehodu, krádež, poruchu, zničení techniky.

DODÁNÍ FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMU

Dodací lhůta fotografií/videa

Běžná doba dodání je 2 týdny, až dva a půl měsíce. Závisí na aktuálním vytížení fotografa/kameramana. Vyhrazujeme si právo lhůtu kdykoliv prodloužit např. z důvodu nadstandartního vytížení, nemoci, případně poruchy na vybavení pro zpracování fotografií a videa.

Předání fotografií a videa

Fotografie dostanete upravené ve formátu .jpg v plném rozlišení. Soubory formátu RAW, ani neupravené fotografie v JPG neposkytujeme!

Fotografie jsou dodány v elektronické podobě ve více rozlišeních zasláním odkazu ke stažení a odkazu do online galerie.

Videa dostanete upravené ve formátu .mp4 zasláním odkazu ke stažení a odkazu na YouTube ke sdílení svatebního videoklipu. Neupravené a nesestřihané videosoubory typu ProRes RAW a C.Log3 neposkytujeme!

Archivace fotografií a videa

Všechny fotografie se archivují po dobu minimálně 1 roku od odevzdání zakázky, poté jsou data postupně odstraněny v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob (tzv. GDPR). Video záznamy jsou uchovávány s ohledem na jejich velikost maximálně dva měsíce. Klient si proto musí předané soubory pečlivě zálohovat a chránit.

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ A VIDEA

Pokud se nedomluvíme jinak, má autor fotografií (videa) právo zveřejnit fotografie v portfoliu, na sociálních sítích (instagram, facebook, …) nebo na svých webových stránkách a kanálu YouTube.

AUTORSKÁ PRÁVA

Dle autorského zákona č. 121/2000 sb. jsou fotografie vlastníkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora, pokud tyto fotografie nejsou přímo k použití propagace zákazníka. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.

Klient smí použít fotografie pouze pro osobní účely.

Klient nesmí užít fotografie pro komerční účely nebo je prodávat bez písemného souhlasu fotografa. Stejná pravidla platí i pro videa.

PROHLÁŠENÍ K OSOBNÍM DATŮM

Prohlašuji, že Vaše poskytnutá data budou považována za osobní a tedy dle zákona 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů) Vám zaručuji jejich ochranu a v žádném případě je neposkytnu třetí osobě, a že je budu využívat výhradně pro svoji potřebu